Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Bongers & Partners B.V. ter zake Diensten aan of voor Cliënt.

1.2 In het hierna volgende wordt verstaan onder:
A. Bongers & Partners B.V.: Bongers & Partners B.V., handelend onder de naam Bongers & Partners B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28109157.
B. Diensten: de prestaties waartoe Bongers & Partners B.V. zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Bongers & Partners B.V. aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht alsmede de werkzaamheden die Bongers & Partners B.V. voor Cliënt verricht en/of zal verrichten.
C. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Bongers & Partners B.V. aangeboden diensten, althans anderen van die diensten gebruik te laten maken, die zodoende ook Cliënt worden, al dan niet aangeboden in de vorm van een duurovereenkomst.

1.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

1.4 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen. Indien deze algemene voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal zodanige nietigheid slechts partieel zijn en niet meer dan strikt noodzakelijk en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Het voorgaande is ook uitdrukkelijk van toepassing indien Cliënt een consument is als bedoeld in art. 6:236 en 6:237 BW.

1.6 Cliënt geeft Bongers & Partners B.V. bij voorbaat de toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.

1.7 De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Bongers & Partners B.V. worden mede gemaakt voor derden, die door of voor Bongers & Partners B.V. in de relatie met de Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid die gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Bongers & Partners B.V. en van de door haar ingeschakelde derden tezamen en cumuleren niet per aangesproken partij.

Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Bongers & Partners B.V. slechts bindend indien dit uitdrukkelijk door haar is bevestigd.

2.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging door Bongers & Partners B.V.

2.3 Bongers & Partners B.V. heeft het recht ingeval van onvoldoende aanmelding voor een opleiding tot annulering van de desbetreffende opleiding over te gaan, waarbij zij tot niet meer dan tot restitutie van door Cliënt eventueel reeds betaalde cursusbedragen gehouden is.

2.4 Het is geen der partijen toegestaan gedurende de duur van de Dienst alsmede binnen een jaar na beëindiging van deze Dienst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Dienst in dienst te nemen en/of werkzaamheden voor haar uit te (laten) voeren en/of hiertoe met deze personen in onderhandeling te treden en/of te benaderen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

2.5 Bedenktijd: Deelnemers die zich hebben aangemeld voor een opleiding of training hebben een bedenktijd van 14 dagen.

Uitvoering van de dienstverlening

3.1 Bongers & Partners B.V. zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Bongers & Partners B.V. richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van Bongers & Partners B.V. en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Bongers & Partners B.V. staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogd resultaat.

3.2 Bongers & Partners B.V. staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de Diensten door Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken.

3.3. Cliënt is gehouden alle door Bongers & Partners B.V. verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Bongers & Partners B.V.

Prijs

4.1 De door Bongers & Partners B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden; de kosten die Bongers & Partners B.V. daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.

4.2 Bongers & Partners B.V. is in alle gevallen gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt de overeengekomen prijzen en/of tarieven voor Diensten aan te passen.

4.3 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Bongers & Partners B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven, dan is Cliënt gerechtigd binnen tien werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Bongers & Partners B.V. genoemde datum waarop prijs- en/of tariefaanpassing in werking zou treden. Cliënt is de kosten m.b.t. de Diensten tot dat moment aan Bongers & Partners B.V. verschuldigd zonder recht op restitutie.

Betaling

5.1 Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen.

5.2 Bongers & Partners factureert haar coaching-trajecten op maat in een keer voor de aanvang van het traject. De prijs is gebaseerd op een inschatting van de uren en werkzaamheden in overleg met de Cliënt. Het coaching-traject vangt aan nadat de factuur is betaald. In geval van staking van het coaching traject door Cliënt zonder gegronde reden verband houdende met fouten of diensten van slechte kwaliteit van Bongers & partners B.V. geeft dit geen recht op restitutie van (een deel van) de factuur.

5.3 Indien Bongers & Partners B.V. de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen.

5.4 Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdend met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 75 te vermeerderen met omzetbelasting.

Tijd

6.1 De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Bongers & Partners B.V. niet in verzuim. Evenmin heeft Cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Diensten berusten uitsluitend bij Bongers & Partners B.V. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van Bongers & Partners B.V., die tegenover Cliënt alleen worden vertegenwoordigd door Bongers & Partners B.V. hieronder begrepen. Cliënt verkrijgt uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht is beperkt tot Nederland. Voor het overige zal Cliënt de Diensten, althans de gegevensdrager in het kader van de Diensten aan Cliënt verstrekt of te verstrekken niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën vervaardigen. Cliënt zal de Diensten niet aan derden in gebruik geven en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Diensten te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Diensten.

Zekerheid

8.1 Cliënt is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Bongers & Partners B.V. zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Bongers & Partners B.V. en Cliënt of niet -nakoming daarvan verschuldigd is aan Bongers & Partners B.V. ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Bongers & Partners B.V. uit welke hoofde dan ook.

8.2 Cliënt heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Bongers & Partners B.V. heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van Cliënt heeft, te verrekenen.

Annulering door Cliënt

9.1 Onder annulering wordt voor het oogmerk van deze bepaling verstaan de mogelijkheid voor Cliënt om zonder dat sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van Bongers & Partners B.V. zich toch van de overeenkomst te bevrijden.

9.2 Annulering cursus- of trainingsprogramma / workshops / leergangen / coachingstraject/conferenties:
A. Deelnemers die zich hebben aangemeld voor een opleiding of training kunnen tot 6 weken voorafgaand aan de start van de opleiding, training of coaching kosteloos annuleren.
B. Bij annulering van de overeenkomst korter dan zes weken voor de aanvang van de cursus (een leergang, workshop) dan wel training is Cliënt verplicht 50% van de prijs te vergoeden.
C. Bij annulering van de overeenkomst korter dan acht werkdagen voor de aanvang van de cursus / begeleiding (een leergang, workshop, dan wel training of coaching) is Cliënt de volledige prijs verschuldigd.

9.3 Annuleringsregeling op Cliënt gespecificeerde opdrachten (in company):
A. Bij annulering van de overeenkomst korter dan 6 weken voor de uitvoeringsdatum van de opdracht wordt 50% in rekening gebracht.
B. Bij annulering van de overeenkomst korter dan acht werkdagen voor de uitvoeringsdatum is Cliënt de volledige prijs verschuldigd. Alsmede kosten die Bongers en Partners reeds gemaakt heeft.

9.4 Annuleringsregeling verblijf: Bij annulering van de opdracht worden de aan Bongers & Partners B.V. doorberekende annuleringskosten van het verblijf volledig doorberekend aan Cliënt.

9.5 Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien niet zoals bovenomschreven geannuleerd is, wordt geen restitutie verleend, ook niet indien de Cliënt van de Diensten geen gebruik maakt. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering van de Dienst.

9.6 Cliënt heeft het recht om een andere deelnemer in zijn plaats aan de cursus dan wel training te laten deelnemen mits deze voldoet aan het door Bongers & Partners B.V. gestelde profiel. Indien Cliënt geen andere deelnemer in zijn plaats kan laten komen dan geldt deze annuleringsregeling.

9.7 Bij annulering van cliënt tijdens een lopend coachingstraject/training of opleiding vindt er geen restitutie plaats

Ontbinding

10.1 Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens tekortkoming van Bongers & Partners B.V. indien Bongers & Partners B.V., na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst en daarvoor krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien Bongers & Partners B.V. aansprakelijk is jegens Cliënt en/of tot nakoming gehouden, is Bongers & Partners B.V. voor zover nakoming nog mogelijk is alleen gehouden tot nakoming indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden.

10.2 Indien Bongers & Partners B.V. tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, dan kan zij de overeenkomst ontbinden. Bongers & Partners B.V. zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10.3 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds Diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze Diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Duur en opzegging

11.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van Diensten door Bongers & Partners B.V. aan Cliënt, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor één jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen.

11.2 Een overeenkomst tussen Bongers & Partners B.V. en Cliënt die is aangegaan voor bepaalde tijd zal telkens stilzwijgend worden verlengd met een periode van één jaar tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, met een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaand aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.

11.3 Bongers & Partners B.V. heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Cliënt verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.

11.4 Partijen zullen wegens deze contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Overmacht

12.1 Bongers & Partners B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht zijnde een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Bongers & Partners B.V. en/of derden die Bongers & Partners B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Bongers & Partners B.V. c.q. haar leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door haar leveranciers waardoor zij haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.

12.2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Bongers & Partners B.V. worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Bongers & Partners B.V. langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Aansprakelijkheid

13.1 Bongers & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door enige tekortkoming van Bongers & Partners B.V. en/of diens (niet) ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bongers & Partners B.V.

13.2. Bongers & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Bongers & Partners B.V. en de door Bongers & Partners B.V. ingeschakelde derden tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één jaar.

13.4 Cliënt is gehouden Bongers & Partners B.V. schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voorvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Bongers & Partners B.V. en de Cliënt, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Bongers & Partners B.V.

13.5 Indien Bongers & Partners B.V. ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-) ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-) ondergeschikte hulppersoon, indien hij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.

13.6 Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Bongers & Partners B.V. schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Registratie

14.1 Cliënt verleent Bongers & Partners B.V. door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig, voor zover deze dwingend rechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door Cliënt opgegeven persoonsgegevens. Bongers & Partners B.V. treft alsdan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, juist en nauwkeurig zijn en waarborgt Cliënt een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens. De persoonsgegevens zal Bongers & Partners B.V. uitsluitend verwerken voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden, alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden van derden die ten behoeve van Bongers & Partners B.V. diensten verrichten dan wel met Bongers & Partners B.V. samenwerken. Cliënt kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden met het oog op werving voor commerciële en/of charitatieve doeleinden, daartegen bij Bongers & Partners B.V. te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. In geval van verzet zal Bongers & Partners B.V. maatregelen treffen om deze vorm van verwerking ter stond te beëindigen.

14.2 Tegen kostprijs is Bongers & Partners B.V. bereid op verzoek van Cliënt, Cliënt mede te delen wat zij ten aanzien van Cliënt in het bestand heeft opgenomen. Een verzoek om informatie als bedoeld in de vorige zin kan alleen door Cliënt zelf (c.q. haar bestuurder, indien Cliënt een rechtspersoon is) worden gedaan en niet door een gevolmachtigde.

14.3 Vertrouwelijkheid: Alle informatie die wordt verstrekt door deelnemers en opdrachtgevers wordt vertrouwelijk behandeld door Bongers & Partners, onze docenten/trainers/coaches en medewerkers.

Toepasselijk recht en geschillen

15.1 De overeenkomsten tussen Bongers & Partners B.V. en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 De geschillen die tussen Bongers & Partners B.V. en Cliënt mogelijk kunnen ontstaan naar aanleiding van een door Bongers & Partners B.V. en Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan mogelijk het gevolg kunnen zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter te Leiden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.